Elke maand zetten we de schijnwerper op een museum- of archiefstuk, of werpen we anderszins een blik in het verleden, om zo het vroegere leven in Goirle tastbaar te maken. In juni 2016 kijken we naar:

Een plegtig dank- en Biduur voor de redding van ons dierbaar vaderland (1814)

Napoleon verslagen, de Fransen zijn het land uit. Terwijl het hele land bezig is om de draad weer op te pakken, om het openbaar bestuur weer gaande te krijgen moet er ook even een moment zijn om stil te staan bij de nieuwe situatie en dank te betonen voor de vrede. “Z: K: H: onzen Souverein” laat daarom een maandelijks dank- en biduur afkondigen. Burgemeester Voskens licht daarom meneer pastoor in. Hij was net gewend geraakt aan die Fransen en ondertekent nog als “De Maire van Goirle”.

het concept uit het gemeentelijke brievenboek

het concept uit het gemeentelijke brievenboek

Goirle den 7 februarij 1814

De Maire van Goirle

aan

Den wel Eerwaarde Heer

Pastoor dier Gemeente

Wel Eerwaarde Heer!

Door den Heere Commissaris in dit Arrondissement

aangeschreven zijnde, bij deszelfs Circulaire van den

25 Januarij ll: Dat Z: K: H; onzen Souverein

bij Besluit van den 26 December 1813 heeft bepaalt

Dat, op den eersten woensdag van iedere Maand

des avonds van zes tot zeven uren en zulks

tot wederopzeggings toe in dit Land zal worden

gehouden Een plegtig dank en Biduur, geschikt

naar de tijdsomstandigheden, met uitnoodiging om den

inhoud van dit Besluit mede te deelen, aan de

Leeraars der onderscheidene Godsdienstige gezindten

en dezelve aan te schrijven om zulks van hunne

Predikstoelen bekend te maken en voorts om

op den Gestelden Dag en uur, van elke Maand

met en voor hunne Gemeente Den Almagtigen

vuriglijk te danken voor de redding van ons

dierbaar vaderland en deszelfs zegeningen bij voort

during voor hetzelve af te smeken enz:

Zoo heb ik de eer, Dit ter uwer klennis te

brengen, met verzoek om aan den inhoud

dezes te Confirmeren.

Ontvang, wel Eerwaarde Heer! de verzekering

mijner hoogachting

De Maire van Goirle

H: Voskens

Terug naar boven