Elke maand zetten we de schijnwerper op een ander museum- of archiefstuk om zo het vroegere leven in Goirle tastbaar te maken. Deze maand, februari 2015, werpen we weer een blik in de notulen van de Goirlese gemeenteraad (RAT 696, inv. no. 61).

Inventarisatie militaire transportmiddelen (1814)

Het concept voor de brief aan de Commissaris in de raadsnotulen.

Het concept voor de brief aan de Commissaris in de raadsnotulen.

Napoleon was in oktober 1813 bij Leipzig verslagen. De Fransen werden vervolgens door geallieerde troepen teruggedrongen richting Frankrijk. Op 11 januari 1814 vindt bij Hoogstraten nog een slag plaats tussen de Fransen en geallieerden (Pruisen, Russen, Britten). Het gevaar is misschien nog niet geweken. In dit verband inventariseert de Commissaris in Den Bosch bij alle burgemeesters welk materieel geschikt is voor het militaire bedrijf.

In Goirle viel wat dit betreft niet veel te halen. Er waren weinig paarden (zie de eerdere Uitgelicht over het paard van Jan Ketelaars). Het land wordt er vooral bewerkt met trekossen.

Goirle den 26 Februarij 1814

De Burgemeester van Goirle

aan

Den Heere Commissaris in het

Arrondissement van ’s Hertogenbosch

 

Mijn Heer!

 

Ter voldoening aan uwe Circulaire van den 14 Dezer no. 20

Betrekkelijk het inzenden van eenen Staat van alle wagens,

Karren, en voorspanpaarden die zich in deze Gemeente bevinden

en geschikt zijn tot den Dienst der Militaire transporten

Zoo heb ik de eer UW ED: bij deze te informeren

Dat zich in deze Gemeente niet meer dan vierentwintig

Paarden en Karren bevinden waarvan nog zes onbe

kwaam zijn om doenst te doen |: Dewijl de meeste

Landbouwers alhier hun werk verrigten met Trekossen

Vertrouwende hiermede aan het oogmerk dier Circulaire

voldaan te hebben heb ik de eer mij met waren

hoogachting te noemen

Mijn Heer!

UW ED: onderdanigsten Dienaar

H:Voskens

Terug naar boven