Elke maand zetten we de schijnwerper op een ander museum- of archiefstuk om zo het vroegere leven in Goirle tastbaar te maken. Deze maand, maart 2015, werpen we een blik op een stuk uit het Goirlese archief (RAT 793, inv. no 1593), nl.:

De borgbrief van Johannes de Beer (1779)

DSC_9076 - versie 2 DSC_9075 - versie 2

BorgbriefvoorJohannes de BeerInne dato 20 Maart1779

Pro Deo

 

Wij Scheepenen der Heerlijkheid Goirle

quartiere van oosterwijk meijerije van S’Bosch ver,,

,,klaaren te caveeren ende pine te staan voor den last

ofte schaade die den Armen van oosterwijk (ofte

Elders) ten opsigte van Johannes de Beer onsen

Inboorling souden konnen ofte moogen overkoomen

daar voor verbindende de middelen, en inne koo,,

,,men van den Armen van Goirle voorschreeve.–

Inne kennisse der waarheid hebben wij deese met

ons gemeen Heerlijkheids Zegel doen besegelen

en door de signature van onsen secretaris laaten

onderteekenen, Actum den twintigsten Maart zeeven,

,tien hondert neegen en zeeventigh

[was getekend] IZBles

Wat is een borgbrief? Een borgbrief is een verklaring van een dorps- of stadsbestuur waarmee hij verklaart borg te staan voor eventuele kosten in het levensonderhoud van de degene aan wie de brief is uitgereikt. Het jargon waarmee de borgtocht in deze brief wordt aangeduid luidt: “te caveeren ende pine te staan”. Een dergelijke verklaring was vaak (en vooral in de achttiende eeuw) nodig om je in een andere plaats te kunnen vestigen. Het locale (armen)bestuur wilde niet opdraaien voor de kosten van het levensonderhoud van nieuwkomers, mochten ze daar zelf niet meer in kunnen voorzien. Het was een bestuurlijk middel om te voorkomen dat armere mensen naar de stad trokken. Andere namen waarmee deze brieven werden aangeduid zijn: acte van indemniteit, acte van cautie, borgtocht.
Goirle hanteerde zelf natuurlijk vergelijkbare regels voor het vreemdelingenverkeer. Wie geen inboorling was en zich hier wilde vestigen moest eveneens een borgbrief uit de plaats van herkomst overleggen. Vergelijk het met alle regels en procedures die we nu hebben voor niet-inboorlingen, i.v.m. verblijfsvergunningen, inreisvisa, etc.
Terug naar boven