Elke maand zetten we de schijnwerper op een ander museum- of archiefstuk om zo het vroegere leven in Goirle tastbaar te maken. Deze maand, november 2014, werpen we een blik in de notulen van de gemeenteraad:

Cholera in Goirle: kermis afgelast (1866)

Notulen van de Goirlese gemeenteraad d.d. 28 juli 1866 (RAT, 696, inv. no. 5).

Notulen van de Goirlese gemeenteraad d.d. 28 juli 1866 (RAT, 696, inv. no. 5).

Er heerst cholera, ook in Goirle. Het risico op besmetting en verspreiding is groot. Dat heeft direct zijn weerslag op het openbare leven. Om verspreiding te voorkomen stelt B&W voor om de kermis af te gelasten. Een besluit dat misschien niet makkelijk genomen wordt, omdat het de mensen hun vertier ontzegt. De risico’s voor de volksgezondheid zijn echter groot; de raad volgt het voorstel unaniem.

uit bovenstaande brief d.d. 28 juli 1866:

De voorzitter brengt ter tafel een voorstel

van Burgemeester en Wethouders om de aanstaande

kermis uithoofde van het heerschen der cholera

niet te doen plaats hebben, welk voorstel zon-

der deliberatie met algemeene stemmen wordt

aangenoomen […]

De Wethouder:

P. v.d. Lisdonk

Het eerste deel van de notulen vermeldt de eedaflegging door het nieuw verkozen raadslid G. van Besouw in tegenwoordigheid van alle raadsleden. Twee agendapunten voor de hele vergadering en voor het laatste punt was niet eens deliberatie nodig. Dat is heel wat anders dan we nu gewend zijn.
Terug naar boven